Info FGP

Op 1 januari 2015 is in Nederland de nieuwe Jeugdwet van kracht geworden. De aanleiding voor deze nieuwe jeugdwet was de constatering dat het jeugdstelsel belangrijke tekortkomingen had.  Zie Memorie van Toelichting Stelselwijziging Jeugd

Het doel van de wet is om het stelselwijziging te vereenvoudigen en efficiënter en effectiever te maken.  Door de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de gemeente te leggen voor alle jeugdhulp en jeugdzorg hoopt de overheid betere en goedkopere jeugdzorg te kunnen organiseren. Dit moet mede gebeuren door de zogenoemde transformatie. Zorg en ondersteuning moet zoveel mogelijk in de leefwereld van families georganiseerd worden. De Eigen Kracht van familie en vrienden moet eerst gemobiliseerd worden, voordat duurdere professionale steun en zorg door de overheid geleverd wordt.

Om hier een flinke impuls aan te geven is in de jeugdwet het ”’Familiegroepsplan”’ opgenomen als recht (en plicht) van families. Dit artikel beschrijft het Familiegroepsplan als onderdeel van de jeugdwet in Nederland.

Definitie Familiegroepsplan

Het Familiegroepsplan is een plan dat is opgesteld door een persoon met haar/zijn familie, vrienden, kennissen, buren en evt. betrokken professionals, kortom mensen die belangrijk zijn in het leven van die persoon.

Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht om de hulpverleningsplannen (voor kinderen en jeugdigen) te baseren op het familiegroepsplan. Ouders kunnen overigens afzien van hun recht op dit familiegroepsplan.

 Aanleiding
Tijdens de totstandkoming van de nieuwe jeugdwet zijn door de tweede kamerleden Ypma (PvdA) en Voordewind (CU) diverse initiatieven genomen om meer regie bij de burgers te krijgen. Door het formuleren van een aangenomen amendement hebben zij het Familiegroepsplan in de jeugdwet laten opnemen.

Tijdens de zomerperiode van 2014 (toen de wet al aangenomen was in het parlement) bleek dat de uitvoering van het Familiegroepsplan niet opgepakt was door de verantwoordelijke instanties. N.a.v. kamervragen is de VNG in actie gekomen en heeft haar modelverordening jeugdwet (elke gemeente heeft een verordening jeugdhulp) aangepast en is er een factsheet gemaakt inzake het familiegroepsplan

Inspiratie
Dit nieuwe recht is mede tot stand gekomen door de resultaten die in Nieuw-Zeeland geboekt zijn met de invoering van de Family Group Conference. Door de structurele ondersteuning van gezinnen middels een onafhankelijke Family Group Coördinator maken gezinnen en familiegroepen daar zelf plannen alvorens de kinderrechter een uitspraak mag doen. Het aantal uithuisplaatsingen en gedwongen ondertoezichtstellingen liet een spectaculaire daling zien. En in situaties waar kinderen niet meer thuis konden wonen bood de directe familie vaak goede oplossingen. Dus ook de pleegzorg kende daar, na invoering van de FGC, een daling.

In Nederland is op inspiratie van de FGC in Nieuw-Zeeland in 2001 de stichting Eigen Kracht Centrale ontstaan. Tegelijkertijd is ook het Familienetwerkberaad ontstaan. Hieruit is later de term Sociale Netwerkstrategie voortgekomen.

Met het familiegroepsplan wil de regering sturen op het mobiliseren van familie, vrienden en buren als er zorgen ziijn rondom de opvoeding. De nieuwe jeugdwet moet inspelen op het transformeren naar de participatiesamenleving. De wijze waarop het familiegroepsplan geimplementeerd gaat worden door de gemeenten zal daarbij een rol spelen.

Uitleg Familiegroepsplan op basis van Factsheet v.d. overheid
Er is door de overheid een Factsheet gemaakt. Een overzicht van wat het Familiegroepsplan betekent, de eigenschappen, doel en verwachte resultaten.

Na een eerste factsheet is deze begin augustus 2016 vervangen door geactualiseerde versie.

Met een Familiegroepsplan krijgen ouders, gezinnen en hun vrienden, kennissen en familie de mogelijkheid om de regie te voeren die zij nodig hebben. Hoe gezinnen dit vorm geven, op welke manier ze plannen maken, is aan hun. Maar gemeenten moeten families hierin ondersteuning bieden. Op die manier kunnen gezinnen hun eigen plan maken voordat er professionele hulp ingezet wordt.

Gemeenten moeten beleid maken inzake het Familiegroepsplan en rekening houden met de volgende factoren;

  • de wensen van het gezin
  • op welke wijze zij het familiegroepsplan willen vormgeven
  • in hoeveel tijd en van wie ze ondersteuning nodig hebben
  • is er vertrouwen in een onafhankelijke ondersteuning  of in een bekende  hulpverlener321310-Factsheet-familiegroepsplan
  • of er een bekende of een vrijwilliger is waar de familie vertrouwen in heeft

U kunt de (vernieuwde) factsheet downloaden via deze link van het Nederlands Jeugd Instituut

Het Familiegroepsplan in uw gemeente?
indien u wilt weten of dit ook in uw gemeente goed in verordening is opgenomen kunt u dit zelf opzoeken. Bijvoorbeeld via google zoeken naar: verordening jeugdhulp (naam gemeente)

 Toezicht op de Uitvoering
De Inspectie Jeugdzorg heeft aangegeven dat ze gemeenten en instellingen zullen controleren op naleving van een goede uitvoering in het gebruik en ondersteuning van de familiegroepsplannen.

  •  Hulpverleners moeten werken aan de hand van door families gemaakte plannen
  • Instellingen moeten families in staat stellen om familiegroepsplannen te maken

In het toetsingskader heeft de inspectie geformuleerd op welke wijze ze de gemeenten en instellingen gaat controleren. Het familiegroepsplan maakt onderdeel uit van dit toetsingskader.